A L'aube du XXIe siècle : quelles perspectives maritimes pour la Belgique ?    In de vroege XXIe eeuw: welke toekomstperspectieven biedt de zee voor België ?

A L'aube du XXIe siècle : quelles perspectives maritimes pour la Belgique ? In de vroege XXIe eeuw: welke toekomstperspectieven biedt de zee voor België ?

Coordination éditoriale de Louis Le Hardÿ de Beaulieu


Fin 1994 entrait en vigueur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Au terme de longues années de négociations, la communauté internationale se dotait ainsi d'un instrument unifié de gestion des espaces maritimes.
Dix ans plus tard, quel est l'état de la politique maritime de la Belgique ? Quel bilan tirer de l'expérience du passé et quelles propositions d'avenir formuler ? Telles sont les questions fondamentales abordées ici.
Située le long de l'une des routes les plus fréquentées du monde, au cœur de l'Europe, dotée d'une ambition ferme d'œuvrer à la paix, au bien être des populations actuelles et consciente de ses responsabilités envers les générations à venir, la Belgique ne peut négliger ce débat.
Les actes de la journée d'études du 26 novembre 2004 rassemblent les contributions d'auteurs renommés sur ces questions : M. Verhulst, Th. Notteboom, T. de Wilde d'Estmael, E. Franckx et L. le Hardÿ de Beaulieu.


Einde 1994 is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee in werking getreden. Na jaren moeizame onderhandelingen beschikt de internationale gemeenschap over een instrument om op eenvormige wijze de zeeën te beheren.
Hoe ziet het maritieme beleid van België er tien jaar later uit? Welke lessen kunnen uit de ervaringen van het verleden getrokken worden en welke voorstellen kunnen er voor de toekomst geformuleerd worden? Dit zijn de fundamentele vragen die hier behandeld zijn.
Gelegen langs één van de drukst bevaren routes ter wereld, in het hart van Europa, koestert België de ambitie om zich voor de vrede en het welzijn van de bevolking in te spannen. Bewust van zijn verantwoordelijkheden tegenover de komende generaties kan België dit debat niet ontlopen.
De handelingen van de studiedag van 26 november 2004 bieden de bijdragen van bekende auteurs in deze materie: M. Verhulst, Th. Notteboom, T. de Wilde d'Estmael, E. Franckx et L. le Hardÿ de Beaulieu.